Experiment DOM

Doelstelling van het experiment is het behouden en het versterken van de aantrekkelijke duurzame woonmilieus in en rond de vier beschermde dorpsgezichten Holwerd, Ee, Metslawier en Paesens/Moddergat. De beschermde dorpsgezichten moeten weer dynamische gebieden worden die kunnen meegroeien met de eisen van deze tijd en waar het prettig wonen, werken en verblijven is.
Het project richt zich primair op de particuliere woningvoorraad binnen de beschermde dorpsgezichten, maar ook de overige gebouwen, de sociale omgeving, de openbare/private ruimte en de economie gelden als pijlers met duurzaamheid als belangrijk element.

Rol dorpen en inwoners
De inwoners van de dorpen worden betrokken bij het project en bepalen mee wat de werkwijze wordt in het eigen dorp.