Begrafenisvereniging “HELPT ELKANDER” Metslawier

Uitvaartverzorger:

Uitvaartbode Marjanna Zeilinga Telefoon: 0519-297280

Bij overlijden dient de familie eerst contact op te nemen met onze eigen vereniging, c.q. Uitvaartverzorger Mevr. M. Zeilinga. Als onze vereniging of bode niet wordt ingeschakeld, dan vervalt de ledenkorting. Voor verdere informatie zie: Standaard-statuten-en-huishoudelijkreglement-voor-verenigingen

Bestuur

Voorzitter W. Spijksma 06-13638659
Secretaris H. Mol 0519-242364
Penningmeester L. Wieringa 0519-242340
Ledenadministrateur R. Haaksma 0519-720694
Algemeen Bestuurslid K. Machiela 0519-242082
   
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 40003101
Bankrekeningnummer Rabobank iban: NL47RABO0346116937

Graag bij wijzigingen in uw persoonlijke situatie (zoals bijvoorbeeld verhuizing, echtscheiding, huwelijk, geboorte kind), dit doorgeven aan onze ledenadministrateur rjj.haaksma2@knid.nl Tel 0519-720694 of 06-12164488

In het kader van de ‘’Wet bescherming persoonsgegevens” (AVG/GDPR) hebben wij voor onze vereniging een privacystatement opgesteld.

Het bestuur.

Over de vereniging

Begrafenisvereniging “HELPT ELKANDER” te Metslawier werd in April 1908 opgericht. Wij werken zonder winstoogmerk, en het uitgangspunt van de vereniging is de uitvaart of crematie naar tevredenheid van de nabestaanden uit te voeren. Begrafenis vereniging “HELPT ELKANDER” te Metslawier is aangesloten bij de Federatie van uitvaartverenigingen in Friesland. De Friese Federatie werkt weer samen met het Landelijk Samenwerkingsverband van Uitvaartinstellingen (LSUW) zonder winstoogmerk. Het LSUW is belangenbehartiger voor drie koepelorganisaties en hun aangesloten uitvaartverenigingen:

 • De federatie van Katholieke Begrafenisinstelling zonder winstoogmerk (FKB)
 • De bond van Uitvaartverenigingen in de Provincie Drenthe (Drentse Bond)
 • De Federatie van Uitvaartvereniging in Friesland (Friese Federatie)

In totaal vertegenwoordigd het LSUW 341 uitvaartverenigingen, waarbij ongeveer 1.000.000 leden van 18 jaar en ouder zijn aangesloten.

Vanaf 1 mei 2007 is de uitvaartwereld een grote, landelijke uitvaartorganisatie rijker. Een vruchtbare fusievoorbereiding tussen de LSUW en het NVU (beide koepels voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk) heeft geleid tot de oprichting van NARDUS samenwerkende uitvaartorganisaties.

NARDUS zal met respect voor de verschillende opvattingen en culturen in onze samenleving de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten organisaties behartigen. NARDUS wil een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de uitvaartbranche in Nederland, zowel in maatschappelijke als in politieke zin. NARDUS behartigt de belangen van ongeveer 1,7 miljoen landgenoten, gebundeld in acht uitvaart organisatieverbanden (samen goed voor bijna 550 uitvaartverenigingen) en negen individueel aangesloten uitvaartorganisaties.

Bij een sterfgeval nemen de nabestaanden contact op met de uitvaartverzorgster/ bode van de vereniging. Deze regelt allerlei praktische zaken die zich bij een begrafenis of crematie voordoen zoals:

 • Diensten van bode en dragers.
 • Diensten van afleggers.
 • Diensten klokluider.
 • Vervoer rouwauto, kist, huur koeling enz.
 • De leden informeren d.m.v. rouwkaartjes.
 • Verzorging advertentie in kranten.
 • Verzorging drukwerk, rouwbrieven en liturgieën.
 • Verzorging grafstukken bloemisterij.
 • Dominee en organist kerk.
 • Kerk, zaal en koffiedrinken enz.

U kunt zich aanmelden om lid te worden van onze vereniging.

De contributie bedraagt per jaar Wordt jaarlijks vastgesteld op de ledenvergadering
Voor een echtpaar € 36,00
Voor een alleenstaande € 18,00
   
Kinderen onder 18 jaar (thuiswonend) gratis lid

Het lidmaatschap van de vereniging geeft recht op een ledenkorting van € 800,- die voor de begrafenis of crematie wordt aangewend.
Wanneer u lid wilt worden, kunt u contact opnemen met de secretaris
(H. Mol) of met de ledenadministrateur (R. Haaksma)

Secretaris:
p/a H. Mol
Master fan Loanstrjitte 1
9123 JN Metslawier
Emailadres: fam.mol@outlook.com
Tel. 0519-242364

Wanneer u een kind hebt gekregen willen wij graag de naam en geboortedatum, want uw kind is gratis lid tot 18 jaar.
Willen onze leden van de vereniging bij verhuizing hun nieuwe adres doorgeven aan de ledenadministrateur van het bestuur.

Ledenadministrateur:
p/a R. Haaksma
Stasjonswei 2
9123 JZ Metslawier
Emailadres: rjj.haaksma2@knid.nl
Tel: 0519-720694 of 06-12164488

Opzegging lidmaatschap.

Opzegging door een lid kan slechts geschieden per einde van het lopende kalenderjaar en dient voor 30 november schriftelijk bij de secretaris of ledenadministrateur van de vereniging te geschieden (volgens art. 5.1 van de statuten)
Hiervoor kunt u het onderstaande formulier gebruiken.
—————————————————————————————————————–

Afzender
Naam: …………………………………..
Adres: …………………………………..
Postcode+Plaats: ………………………………….

Aan
Ledenadministrateur begrafenisver. “Helpt Elkander”
p/a R. Haaksma
Stasjonswei 2
9123 JZ Metslawier

Metslawier …………………………….(dagtekening)

Betreft: Opzegging lidmaatschap.
Hierbij zeg ik mijn lidmaatschap met bovenstaande gegevens per eerstvolgende mogelijkheid na dagtekening op.

Graag zie ik de bevestiging van deze opzegging tegemoet.

Naam: …………………………………..
Handtekening: ……………………………………

Afdrukken formulier opzegging lidmaatschap