Protestantse Gemeente Metslawier / Niawier

Predikant L. Adema
Skipfeartsein 26
telefoon 0519-346827
mail: l.adema@hetnet.nl
Scriba D. Jongeling
telefoon 0519-242071
mail: scriba@pkn-metslawier-niawier.nl
Website PKN Metslawier Niawier


Kerken:

Rehoboth, B.Bekkerstrjitte 27, Metslawier
Doarpstjerke, Tsjerkebuorren 7, Metslawier
Nij Sion, Bornensisstrjitte 4, Niawier
De Kleastertsjerke, Tjerkepaed 4, Niawier

De diensten, op zondag om 9.30 uur, kunnen via de radio (op de kabel) worden beluisterd op FM 102.8.