Stichting Doarpstsjerke

    Emailadres: Stichting.Doarpstsjerke.Metslawier@outlook.com

    Facebook: www.facebook.com/doarpstsjerke

    Adres: Tsjerkebuorren 7
    9123 JT Metslawier