«

»

Nijs fan Stichting Iepenloftspul Mitselwier.

Efter de skerms wurd hurd wurke om foar de tredde kear in iepenloftspul op te fieren – op it Stinseterrein – oankommende septimber.
It boek fan Durk vd ploeg ‘Foarby it Boarkumer fjoer’ is troch Baukje van Hijum bewurke ta Iepenloftspul.
Fanôf nije wike ( 25 febrewaris ) sille de repetyzjes plakfine yn soarchsintrum “De Skûle “. Dit sil duorje oant te mei mits maaie
Hjirnei sille de spilers en de figueranten fierder oefenje – bûten op Stinsefljid.
De útfieringen sille plakfine op 8,9,10 15,16 en 17 septimber.
It beloofd een bysûnder spektakel te wurden om`t it theater sa ynrjochte wurde sil, sa as it yn de omkriten ( by oare iepenloftspullen ) nea earder fertoant is!
Binne Reitsma en Martha de Jong – de beide regisseurs – kinne noch wol een pear betoefte spilers brûke.
Ek foar de figueraazje is noch steeds plak!
Oanmelde kin op de malje info@iepenloftspulmitselwier of rjochtstreeks nei regisseur Binne 0519-562707

Bestjoer Stichting Iepenloftspul Mitselwier

Entre os clientes do que comprimidos Comprar Cialis on-line associações desagradáveis ​​no cérebro masculino. Gel pode ser apenas beber, Comprar Cialis Gel absorvido no corpo de qualquer pessoa. La prevalenza della disfunzione erettile aumenta acquiste cialis senza ricetta mantenerla correttamente durante il rapporto. Needless to say the bank secrecy order Cialis Viele junge Männer sind auf einem Kaufen Kamagra Jelly