Stichting Doarpsstjerke Metslawier

Sinds enkele maanden is de stichting Doarpstsjerke Metslawier een feit. Na jaren van voorbereiding zijn de handtekeningen gezet en kunnen de commissie leden zich nu formeel bestuur noemen van de stichting.

Wat er vooraf ging. In april 2010 vond de fusie plaats van de Herv. Kerk Metslawier/ niawier, de Geref Kerk metslawier en de Gereformeerde kerk Niawier tot PKN gemeente metslawier / Niawier. Tijdens dit proces zijn er verschillende beslissingen genomen ook mbt de kerkgebouwen.
Er is toen besloten de Herv Kerk in Metslawier (Doarpstsjerke) onder de volgende voorwaarden buiten de exploitatie van de nieuwe fusiegemeente te brengen.
– Het kerkgebouw moet als monumentaal gebouw behouden blijven en een sociaal en cultureel maatschappelijke functie voor het dorp en omgeving krijgen.
– Er moet een reële duurzame exploitatie zijn.
– De fusiegemeente is bereid het kerkgebouw voor een symbolische bedrag over te dragen met een bijdrage voor de verbouwkosten in het kader van de beoogde functies.
Een zevental inwoners van Metslawier zag dit al een uitdaging om voor deze tsjerke een ontwikkelingsplan en exploitatieplan op te stellen.

Inmiddels is de stichting een feit die als doel heeft:
Dat de doarpstsjerke vanouds het hart van het dorp en het dorpsleven is geweest weer het levende hart van het dorp moet worden.
Het levende hart voor het gehele dorp en ook voor de mensen die het dorp bezoeken. Daardoor zal de Doapstsjerke zijn functie als louter kerk verliezen maar een meer multifunctioneel karakter krijgen voor alle gezindten.
Het wordt een plaats van samenkomst en ontmoeting.
De Doarstsjerke vormt immers het fysieke hart van het beschermde dorpsgezicht en hiermee ook het hele dorp.
Functioneel gezien verarmt de Doarpstsjerke meer en meer “het wordt stil in de kerk”.
Metslawier beschikt niet over een geschikte ruimte voor kleine concerten, uitvoeringen, exposities, tentoonstellingen e.d.
Het dorp mist een goed herkenbaar en bereikbaar infocenrum voor toeristen en recreanten. De kerk kan qua exterieur en interieur al veel over het dorp vertellen.

Het toekomstige gebruik van de Doarpststerke kan er als volgt uit gaan zien:
– Gebruik voor trouwdiensten, zowel kerkelijke dienst als afsluiten van burgerlijk huwelijk.
– Rouwdiensten.
– Gebruiken voor kleinkunst en huiskamer muziek ( kleine concerten)
– Tenstoonstellingen mogelijk gekoppeld aan de Wadden/ B. Bekker / aardappelteelt
– Infocentrum voor toeristen.
– e.d.

Wat is er inmiddels gedaan:
inmiddels is naast het oprichten van de stichting gestart met werven van geld voor aanpassingen en inrichting / aankleding van de doarpstsjerke. Het bedrag van € 170.000,– voor deze plannen is inmiddels toegezegd door verschillende fondsen en provincie.
In het voorjaar is dan ook gestart met de eerste werkzaamheden in de tsjerke. Boven het tongewelf is naast schoonmaken de bouwtechnische gebreken hersteld. Ook is het tongewelf in de kerk geverfd.
De komende maanden worden de geplande werkzaamheden in de kerk uitgevoerd.
Verven van de kerk, herinrichting van de consistorie en de toren.
Wilt u weten wat er precies gebeurd dan kunt u een bestuurslid benaderen, we willen u er graag meer over vertellen. Ook is er de mogelijkheid om eens binnen te kijken zeker aanwezig.

Naast het interieur van de kerk wordt op dit moment door het bestuur tevens met hulp gewerkt om een plan te maken voor herinrichting van het kerkhof rond de kerk. De bedoeling is om de oude grafstenen die onder de schelpen liggen weer tevoorschijn te halen, restaureren e.d. Hiervoor zal nog de financiën moeten worden gezocht.

Begin oktober is er een bijeenkomst geweest met verschillende inwoners uit het dorp, hun is gevraagd om mee te denken in verschillende commissies voor activiteiten / culturele activiteiten en verder werving van sponsoring/ donateurs.
Mocht u na het lezen van voorgaande goede ideeën hebben of mee willen helpen dan kunt u altijd contact opnemen met iemand van het bestuur.

Stichting Doarstsjerke Mitselwier.
Voorzitter : Freark v.d. Bij
Secretariaat: Mente Holwerda
Penningmeester: Hette Meinema
Bestuursleden: Jan Popkema, Feije Sikkema, Bregt Elgersma