«

»

Kaart begrenzing beschermd dorpsgezicht Metslawier

kaart met de begrenzing van het beschermde dorpsgezicht Metslawier en de aandachtspunten binnen het beschermde dorpsgezicht.
kaart Metslawier