Concept Dorpsverkenning Metslawier, Versie 9 april 2012

Voorwoord.

Voor u ligt de nieuwe editie van wat vroeger werd genoemd “Dorpsvisie Metslawier 2010”.

In 2000 is door dorpsbelang, ondernemersvereniging en inwoners een toekomstvisie gemaakt om ons dorp Metslawier leefbaar te maken en te houden.
Nu, dik 10 jaar later, is deze visie toe aan vernieuwing. Veel aandachtspunten die toen als urgent werden beschreven zijn in de afgelopen jaren uitgevoerd. Maar een dorp dat leeft en leefbaar wil blijven, kan en moet nadenken over de toekomst.

Wij kunnen ons gelukkig prijzen dat juist nu, in navolging van de Rijksoverheid, de gemeente Dongeradeel het experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel heeft opgestart. Dit experiment is in samenwerking met o.a. Doarpswurk, Partoer, Plattelândsprojecten, Provincie Fryslân en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in uitvoering.
De doelstelling van het experiment: “het behouden en versterken van nieuwe, aantrekkelijke woonmilieus in en rond het beschermde dorpsgezicht van Metslawier”, is dan ook de grondslag van deze nieuwe dorpsverkenning.

Bij het samenstellen van deze “toekomstvisie” zijn, naast dorpsbelang en inwoners van ons dorp, Jan Rodenhuis van Partoer en Maeike Lok van Doarpswurk, zeer betrokken geweest om dit te realiseren.
Uit naam van dorpsbelang wil ik hen dan ook van harte bedanken voor hun grote inzet.

Metslawier heeft weer een nieuwe uitdaging op papier gezet om aan de toekomst te bouwen en voor inwoners een dorp te zijn waar het goed wonen, werken en vertoeven is.

Hette Meinema,
Voorzitter Dorpsbelang Metslawier.

Algemeen/Dorpsindentiteit.

De eerste kennismaking van de dorpsbewoners met het project Dorpsverkenning heeft plaatsgevonden in café Veldzicht op maandag 13 februari 2012. Hier hebben bewoners aan kunnen geven wat voor hen de belangrijkste onderwerpen zijn die aandacht behoeven. De onderwerpen zijn verdeeld over zes thema’s die in deze dorpsverkenning zijn beschreven.

In de concept “Dorpsverkenning Metslawier” worden richtingen bepaald en conclusies getrokken.

Naast de vaststelling dat de inwoners sterk betrokken zijn bij hun dorp en leefomgeving, geven zij ook aan dat er een verbintenis is met het verleden dat voor Metslawier behouden moet blijven. Bij het behouden van de historische elementen zal ook gekeken worden hoe de elementen verstevigd, uitgebreid of zelfs nieuw kunnen worden geplaatst.

Uit de evaluatie van de dorpsvisie en de uitwerking daarvan in de afgelopen tien jaar blijkt, dat de gewenste verbeteringen voor een groot deel zijn uitgevoerd. Dorpsbelang heeft dat kort geleden vastgesteld en is er trots op dat ze dat samen met de gemeente heeft bereikt.
Ze wil graag doorgaan op de ingeslagen weg van samenwerking. De nieuwe dorpsverkenning kan daar de komende jaren een goede leidraad voor zijn.

Metslawier gaat de komende jaren door met aandacht besteden aan de interne organisatie van activiteiten, verenigingen, vrijwilligerswerk. Alle ontwikkelingen, op welk gebied dan ook, vragen om de beschikbaarheid van geld en bemensing.

Mensen zijn in en rond Metslawier wel voor handen. Het verleden heeft dat geleerd: Bosploeg, wandeltochten, reünie, burenhulpproject, Iepenloftspul enz. Daar mogen we best trots op zijn. Inzet van mensen, vrijwilligers vraagt echter om organisatie.

Geld is er ook wel in Metslawier en omgeving (zie acties, collectes, bazar, dorpsfeesten, kerkelijke acties e.d. ) maar niet altijd in voldoende mate. Om ontwikkelingen op te starten en gaande te houden zal er naast “eigen” geld ook geld van overheidswege en sponsoren (bedrijven, particulieren e.d.) beschikbaar moeten komen. Ook dit zal georganiseerd moeten worden.

Wij stellen voor dat de oprichting van een Dorp Ontwikkelings Maatschappij, daarvoor een goede mogelijkheid is.

Dorpsverkenning in thema’s.

1 Thema Wonen.

Inleiding.

Het thema Wonen beschrijft de situatie hoe het Dorp Metslawier en haar inwoners denken om te gaan met het onderwerp wonen en hoe zij de leef en woonkwaliteit kunnen verbeteren. De bewoners constateren dat er met relatief weinig financiële middelen en met eenvoudige toepassingen een goed resultaat kan worden geboekt. Hierbij is de medewerking van de bewoners en de buurt onontbeerlijk. Een gezamenlijke aanpak en bewaken van de bestaande kwaliteit zijn voorwaarden voor het aantrekkelijk houden van ons dorp.

Richting beter wonen.

Door het preventief toepassen van het concept “levensloopbestendige woningen“ kan de bewoner langer in zijn/haar leefomgeving blijven. Het voorkomt dat er bij acute problemen aanpassingen in de woning moeten plaatsvinden of dat er een verhuizing nodig is om aan de woon- en zorgwensen te kunnen voldoen.
Bij toekomstige renovatie en inbreidingprojecten zal hier aandacht aan geschonken moeten worden. Te denken valt aan bijv. de woningen in “de Pelfinne”.

Door het oprichten van een dorpenfonds kunnen particulieren putten uit tijdelijke financiële middelen (korte en goedkope leningen). Het dorpenfonds kan ingezet worden bij onderhoud van de woningen in het historische gedeelte van Metslawier. Hierbij noemen we: een fonds voor woningverbetering, een onderhoudspot voor het in stand houden van de hekwerken in de “Tsjerkebuorren” en voor het in stand houden van het groen in de buurt, waardoor de kwaliteit van de bebouwing sterker naar voren komt.
Via gerichte acties is het gewenst een aantal specifieke panden in Metslawier van de ondergang te redden en eigenaren aan te sporen, te helpen, te faciliteren, hun pand aan te pakken. Dit is in het belang van het (historische) pand en het aanzien van straat en dorp.

Voor het gebied ‘Beschermd Dorpsgezicht” staat hierbij vast dat de Tsjerkebuorren als woongebied behouden moet blijven. Daartoe kan samenvoeging van te kleine woningen
(van twee één maken) een optie zijn, zodat levensloopbestendigheid en/of wonen en werken mogelijk wordt.

De hiervoor genoemde mogelijkheden kunnen ook van toepassing zijn op woningen buiten het gebied van het beschermde dorpsgezicht.

2 Thema Economie, recreatie en toerisme.

Inleiding.
Wij vinden dat voor het thema Economie, recreatie en toerisme de nadruk bij de toekomstige ontwikkeling van Metslawier in de eerste plaats zal moeten komen te liggen op het centrale gedeelte van het beschermde dorpsgezicht.
Voor de verdere versterking van de toeristisch, recreatieve functie zien we ontwikkelingsmogelijkheden voor de dorpsranden. Daarbij is aansluiting op het ontwikkelings programma “Súd Ie” een gewenste mogelijkheid.

Richting versterking van economie, recreatie en toerisme

Het voormalige Bankgebouw.
Het voormalige bankgebouw staat nu al weer jaren leeg en verpaupert. In het licht van een duurzame ontwikkeling van het beschermde dorpsgezicht en gewenste toeristische / recreatieve ontwikkeling kan het weer een functie krijgen en opgeknapt worden. Wij denken aan een functie als winkeltje voor streekproducten en hobbyproducten van dorps- en streekgenoten. Aan dit winkeltje zou ook een theeschenkerij gekoppeld kunnen worden met een terras op het pleintje voor de winkel.

Café Veldzicht.
We zijn blij dat het café Veldzicht weer functioneert. Gezien de ligging van het café op het scharnierpunt van het beschermde dorpsgezicht en op een kruispunt van doorgaande routes, kan dit café een cruciale rol spelen in de toeristische/ recreatieve ontwikkeling van Metslawier en voor de versteviging van de ontmoetingsfunctie van de dorpsbewoners onderling.

Randgebieden van het dorp.
De fiets- en wandel mogelijkheden in en rond het dorp, kunnen beter onder de aandacht van de toeristen en ook de eigen bevolking gebracht worden.

Dorpsbossen.
Onze dorpsbossen bieden kansen voor verdere toeristisch / recreatieve ontwikkelingen. We denken bijvoorbeeld aan de realisering van natuurlijke speelmogelijkheden en een “ blote voetenpad” .

3 Thema ontmoeten, jong, oud, meedoen.

Inleiding.
Voor het thema ontmoeten en meedoen, moet de nadruk komen te liggen op het centrale gedeelte van het beschermde dorpsgezicht en dan met name op de volgende locaties:
het manege/stinse terrein met omliggende bebouwing,
de Tsjerkebuorren inclusief voormalig bankgebouw,
de dorpskerk met bijbehorend kerkhof
en café Veldzicht met zijn voorterrein.

Argumenten voor deze concentratie zijn de volgende:
– Deze locaties zijn de oudste en mooiste gedeelten van het dorp.
– Cultuurhistorisch en toeristisch gezien is dit het meest interessante deel van het dorp.
– Het dorp zal het in de toekomst moeten hebben van zijn woonfunctie en de verdere ontwikkeling van de toeristische / recreatieve functie.

Richting versterking van ontmoeting en meedoen in Metslawier.

Stinse terrein.
Naast het huidige gebruik van het Stinse terrein kan het intensiever gebruikt worden voor natuurlijk spelen, manifestaties, markt of braderie en start en finish terrein t.b.v. wandel- en fietstochten, in de winter bij vorst opspuiten voor een ijsbaantje. Dit alles in combinatie met het gebruik van de kerk en het café, kan nader onderzocht en uitgewerkt worden. Een verbinding tussen het stinse terrein en de Tsjerkebuorren naar de kerk, kan worden gerealiseerd door de aanleg van een brug.

Doarpstsjerke.
Wij vinden dat de directe omgeving van en de kerk zelf (begraafplaats en bomenkrans) een grote opknapbeurt behoeft. Dat zelfde geldt voor de binnenkant van de kerk. Deze binnenkant is met zijn interieur (preekstoel, herenbanken, orgel, grafzerken en rouw-en tekstborden) op zich een belangrijke cultuurhistorische en toerisme trekpleister, maar is nu nietgeschikt voor een meer multifunctioneel gebruik.

Wij vinden dat het kerkgebouw van binnen gerestaureerd en gerenoveerd moet worden en dat het daarbij een zodanige inrichting moet krijgen dat behoud en versterking van cultuur-historische en monumentale waarden gegarandeerd is.
Het kerkgebouw zal dan een meer algemeen en multifunctioneel gebruik krijgen. We denken aan een inrichting die het mogelijk maakt om in het gebouw naast rouw – en trouwdiensten en enkele andere bijzondere diensten, ook aan nieuwe functies en activiteiten als:
• Streekmuseum o.a. Balthasar Bekker, aardappelteelt
• Concertjes, toneel + cabaret
• Expositieruimte + kunstmarkt
• Ondersteunende functie t.b.v. evenementen /markten op het stinse terrein.

4 Thema Openbare en particuliere ruimte.

Inleiding.

Het thema openbare en particuliere ruimte beschrijft op een integrale manier hoe in het dorp Metslawier de inwoners denken het aanzien en de leefbaarheid op dit vlak, te kunnen verbeteren.

Richting een nog betere openbare en particuliere ruimte.

De ruimte kan multifunctioneler gemaakt worden door een slimme combinatie van verkeersveiligheid, verkeren, parkeren, verblijven en informatie voorziening voor inwoners, gasten en voorbijgangers te combineren.

Het voormalige stinse terrein is op dit moment ingericht als grasveld. Een groot deel van dit grasveld wordt incidenteel als manage / paardenbak gebruikt en is ook als zodanig ingericht. Verder wordt dit veld 1 keer in de drie jaar gebruikt t.b.v. het “Iepenloftspul”. Voor het overige ligt het terrein er meestal verlaten bij.

Door gericht snoeien en ander tuin onderhoud van gemeente, kerkelijke gemeente, bosploeg en particulieren kunnen netheid en openheid vergroot worden. De karakteristieke gebouwen, huizen, straatjes, hekken en heggen komen dan beter tot hun recht. Dat is voor de inwoners mooier en geeft voor toeristen een betere uitstraling en wellicht redenen om langer in het dorp te verblijven.

Het plaatsen, schoonmaken en onderhouden van straatmeubilair, bushokjes, banken, hekken enz. levert al direct zichtbaar resultaat op. Dit is aangenamer, gastvrijer voor wachtende inwoners (bus) en passerende gasten.

Hetzelfde geldt voor schoonmaken, schilderwerk en ander onderhoud van de eigen huizen.

Door het aanbrengen van informatiebordjes bij cultuurhistorische plekken en gebouwen leert de jeugd de geschiedenis van het eigen dorp kennen. Bovendien is het voor toeristen interessant een wandeling door het dorp te maken en na afloop een kopje koffie of een lunch/diner te nuttigen. Ook goed voor de lokale economie.

5 Thema Duurzaamheid.

Inleiding.
Wij vinden dat de huidige inwoners hun leefwereld goed moeten achterlaten voor hun kinderen en kleinkinderen, de toekomstige generaties. We kunnen in Metslawier individueel en samen stappen zetten richting een betere en duurzamere leefomgeving. Daarbij gaan we uit van de slogan: iedere stap telt.

Richting meer duurzaamheid in Metslawier.

Het aanpassen van het rioolstelsel met als doel het scheiden van hemelwater afvoer en het rioolwater.

Het inzamelen en het omzetten van afval (groen, gras en bladkorven) uit het dorp, in gas en elektriciteit door middel van een vergistings installatie. De plaats voor een dergelijke installatie zal moeten worden onderzocht.
In combinatie met zonnepanelen en andere energiemaatregelen, is het mogelijk om Metslawier zelfvoorzienend te maken voor wat betreft energie gebruik.

Het inrichten van een winkel/verkoop ruimte met behulp van bewoners /vrijwilligers en het “Thomashuis”, kan zorgen voor een recycling van materialen en goederen. Deze winkel eenheid in combinatie met een theehuis kan de de rol van hergebruik vergroten en de duurzaamheid van goederen en artikelen onder de aandacht brengen. Hiermee wordt de aantrekkelijkheid van Metslawier als duurzaam dorp vergroot. Bij het verkoop/ruilpunt zal ook een oplaadpunt voor elektrische fietsen aanwezig moeten zijn.
Het participeren in windmolens op windparken elders in Fryslân kan geld genereren. Dat geld kan gebruikt worden voor nieuwe investeringen op het gebied van duurzaamheid.

Het dorp Metslawier is nog niet in het bezit van zonnepanelen. We denken dat er voor het dorp kansen zijn voor een collectieve opstelling van zonne panelen die in eigendom komen van het dorp. De opbrengst in geld kan worden aangewend ter aflossing van de investeringen en het voeden van het “Dorpenfonds”.

Er kan projectmatig “LED verlichting” worden aangebracht. Een project wat hiervoor in aanmerking komt, is de renovatie van het plein voor “Café’ Veldzicht”.
In alle gevallen zal er aandacht moeten zijn voor “lichtvervuiling” en moet de brandduur en intensiteit worden afgestemd met de omgeving.

Ook zal onderzocht moeten worden wat de mogelijkheden zijn voor het toepassen van “aardwarmte”. In nieuwbouw of renovatie projecten zou deze techniek kunnen worden toegepast om per wooneenheid “zelfvoorzienend” te worden.
Door een inventarisatie te doen naar de isolatie waarden van de bestaande woningen, vervolgens energie besparende maatregelen te nemen, kan Metslawier het “schoonste en duurzaamste dorp” van Dongeradeel worden. (project www.NUDGE.nl )

Door collectief energie in te kopen kunnen kortingen worden bedongen die het eigen dorpenfonds verder kunnen vullen. (voorbeeld Ameland).

6 Thema Verkeer/vervoer/parkeren.

Inleiding.

In overleg met verkeerskundigen (gemeente en politie) wil Metslawier kijken of sommige verkeersituaties verbeterd kunnen worden. De Verkeersveiligheid laat zich splitsen in feitelijke en beleefde veiligheid.
Auto’s kun je op verschillende manieren parkeren: op het eigen erf, op straat, op de stoep, op parkeerterreinen of in parkeervakken. De manier waarop bepaalt voor een groot deel het aanzien van straat, plein en dorp. Wat kunnen we als inwoners zelf beter doen en waar kunnen we het parkeren beter regelen.
Dit soort verkeerskundige ingrepen kosten vaak veel geld; daarom is het de bedoeling in goed overleg met de gemeente de ingrepen plaats te laten vinden. Dat kan als de gemeente er in het reguliere onderhoudsprogramma aan toe is of dat ze in combinatie met andere werkzaamheden aangepakt kunnen worden. Planning en prioritering is dan gewenst.

Richting: beter verkeren en parkeren.

De straat inrichting (incl.parkeren) van Tunstrjitte/Wilhelminastrjitte is voor Metslawier een goed voorbeeld hoe het ook elders zou kunnen.

Verschillende kruisingen worden door de inwoners als onveilig ervaren. In overleg met experts kijken of het feitelijk zo is en wat er eventueel verbeterd kan worden. Daarbij ook de zgn. “Shared space” gedachte betrekken.

Door op een slimme manier cultuurhistorische elementen aan te brengen, willen we het verkeer in snelheid remmen. Via het plaatsen van infomatieborden willen we onze gasten informatie verstrekken over wat er te doen is in ons dorp. De voormalige spoorwegovergang willen we deels in ere herstellen. De combinate hiervan maakt voorbij komend verkeer nieuwsgierig naar meer in Metselwier.

Er kunnen nog nieuwe wandelpaden bij en de toegankelijkheid ervan voor o.a.rollators, kinderwagens, rolstoelen ed. kan nog worden verbeterd.

Onnodige hoeveelheden verlichting in openbare ruimte en op particuliere- en bedrijfsgebouwen, kunnen worden beperkt. Daarnaast zou gekeken kunnen worden of door andere verlichting energie bespaard kan worden. Wellicht kan door het aanlichten van bepaalde gebouwen en locaties het karakteristieke van Metslawier beter tot haar recht komen in perioden dat het langer donker is.

Vrachtwagens kunnen het beste worden geparkeerd op het industrieterrein.

Rondom Tsjerkebuorren moet voor voldoende parkeergelegenheid voor de auto’s van de aanwonenden worden gezorgd. Mogelijk zou een deel van de groene ruimte achter het voormalige bank gebouwtje, daarvoor ingericht kunnen worden.

Integrale projecten:

1 Omgeving Veldzicht: verkeer, parkeren, verkeersveiligheid, shared space, verblijven, terras, informatie over dorp, cultuurhistorische en andere toeristische informatie, bankjes en ander straatmeubilair in de openbare ruimte.

2 Entree’s dorp: spoorwegovergang terug als snelheidsremmer, cultuurhistorische info, evenementen info, toeristische info

3 Parkeerplan dorp.

4 Multifunctioneel gebruik stinse terrein: evenementen als openluchtspel, ’s winters bij vorst klein ijsbaantje voor de kinderen opspuiten, spelen en ontmoeten, zomers muziektent.
Cultuurhistorische info. Opnemen in toeristische wandelroute door dorp.

5 Voormalig bankgebouw. Winkel tweede hands goederen, vrijwilligers, recycling, theehuis, terrasje, parkeren achter gebouw voor aanwonenden.

6 Kerk & Tsjerkebuorren. De kerk zelf, de omgeving, de cultuurhistorie, kleine huisjes, hekken en stoepen zijn parels voor het dorp. Parels die voor de inwoners en de gasten belangrijk zijn en kansen bieden voor meer kwaliteit, voor ontmoeting, voor informatie over de historie van de gebouwen enz.

7 Toeristisch recreatieve ontwikkelingen van Metslawier koppelen aan het project “Beleven van de Súd Ie, recreatie en natuur in balans”.

Laaghangend fruit.

1 Himmeldei.
2 Braderie
3 Snoei en bloemetjes dag.
4 Stinse terrein.


Dorpsverkenning Metslawier —— Reactieformulier.

Onder regie van Dorpsbelang wordt gewerkt aan de dorpsverkenning voor Metslawier. Deze dorpsverkenning is onderdeel van het Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel. Het experiment wil bereiken dat ook in een veranderende wereld de leefbaarheid in dorpskernen behouden en waar mogelijk versterkt kan worden.

Op de dorpsavond van 13 februari is de bedoeling en de werkwijze van de dorpsverkenning toegelicht. De dorpsverkenning geeft richting aan toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden voor ons dorp. De dorpsverkenning wordt onderdeel van een totaal integraal plan voor Metslawier.

Als het plan er in juni 2012 ligt, is het de bedoeling daadwerkelijk zaken te realiseren. Daarvoor wordt de Dorps Ontwikkeling Maatschappij (de DOM) opgericht. Daarin nemen inwoners van het dorp zitting.

Op 13 februari heeft u met velen uw ideeën, knelpunten en wensen aangegeven. Op basis daarvan heeft dorpsbelang samen met de werkgroep de concept dorpsverkenning opgesteld. Deze is op 16 april jl. gepresenteerd. Via dit formulier kunt u uw reactie daarop geven.

Wij graag dat u via de volgende link reageert
http://partoer.socratos.net/direct/DorpsverkenningMetslawier

of via onderstaand reactieformulier

    Uw naam (verplicht)

    Uw email (verplicht)

    Reactie op de 16 april gepresenteerde concept Dorpsverkenning Metslawier.

    Hartelijk dank! We zien uw reactie(s) met belangstelling tegemoet.

    Dorpsbelang Metslawier.