«

»

Toelichting op het beschermd dorpsgezicht van Metslawier

Beschermde Stads- en Dorpsgezichten ex artikel 20 van de Monumentenwet.

Toelichting op het voorstel tot aanwijzing van Metslawier als Beschermd Dorpsgezicht oktober 1984
Beschermd Dorpsgezicht Metslawier foto’s