Monthly Archive: March 2012

Toelichting op het beschermd dorpsgezicht van Metslawier

Beschermde Stads- en Dorpsgezichten ex artikel 20 van de Monumentenwet.

Toelichting op het voorstel tot aanwijzing van Metslawier als Beschermd Dorpsgezicht oktober 1984
Beschermd Dorpsgezicht Metslawier foto’s

Nieuws Dorpsverkenning Metslawier.

Nieuws Dorpsverkenning Metslawier.

Onder regie van Dorpsbelang wordt gewerkt aan de dorpsverkenning voor Metslawier. Deze dorpsverkenning is onderdeel van het Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel. Het experiment wil bereiken dat ook in een veranderende wereld de leefbaarheid in dorpskernen behouden en waar mogelijk versterkt kan worden.
De 4 dorpen met een beschermd dorpsgezicht Ee, Metslawier, Holwerd en Paesens- Moddergat zijn binnen de gemeente koplopers. Het is de bedoeling dat de werkwijze van het experiment een voorbeeld zal zijn voor de andere dorpen in Dongeradeel. Read the rest of this entry »